This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam
Đăng ký tham dự
Để đăng ký vé tham dự hoặc được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đặt chỗ, quý khách vui lòng liên hệ:
Giải đáp các thắc mắc chung
Dịch vụ khách hàng
Lịch trình Hội nghị, diễn giả và các câu hỏi liên quan
Michael Grech
Cơ hội tài trợ và trưng bày
Marina Pospelova
Truyền thông, báo chí và các vấn đề liên quan đến website
Roxanna Kashfi