This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam

LÊN LỊCH TRÌNH THAM DỰ NGAY HÔM NAY!

 

Loading...

Địa điểm

ĐỊA ĐIỂM

Khách sạn The Reverie Saigon
Địa chỉ: 22 - 36 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3823 6688


Để đặt phòng lưu trú với mức giá ưu đãi, vui lòng gửi email đồng thời đến các địa chỉ email sau:

reservations@thereveriesaigon.com
cc vinh.tran@thereveriesaigon.com

*Để được áp dụng ưu đãi đặt phòng, quý khách vui lòng ghi chú trong email mã ưu đãi đặc biệt dành cho khách tham dự sự kiện của Informa Connect: INF041223