This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam

Nhận ưu đãi đặt chỗ khi đăng ký theo nhóm*:

  • Đăng ký theo nhóm 3 khách: Thanh toán cho 2 vé và nhận thêm 1 vé tham dự Hội nghị miễn phí
  • Đăng ký theo nhóm 5 khách: Thanh toán cho 3 vé và nhận thêm 2 vé tham dự Hội nghị miễn phí
  • Đăng ký theo nhóm 8 khách: Thanh toán cho 5 vé và nhận thêm 3 vé tham dự Hội nghị miễn phí

Vui lòng gửi email đến địa chỉ: customer.care@ibcasia.com.sg để đăng ký và áp dụng ưu đãi theo nhóm.

*Lưu ý: Các thành viên trong nhóm phải được đăng ký cùng một lúc để áp dụng ưu đãi. Vé tiệc tối chưa bao gồm trong vé Hội nghị ưu đãi cho nhóm.

Thanh toán hóa đơn

Với hình thức thanh toán hóa đơn, nếu hóa đơn chưa được thanh toán 3 tuần trước khi sự kiện diễn ra, bạn sẽ được liên hệ để yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng nhằm đảm bảo cho việc thanh toán được diễn ra đúng thời hạn.


Khi đặt chỗ trong thời gian ngắn hơn 3 tuần trước sự kiện bằng hình thức thanh toán hóa đơn, nếu hóa đơn chưa được thanh toán 2 tuần trước khi sự kiện diễn ra, bạn sẽ được liên hệ để yêu cầu cung cấp thông tin thẻ nhằm đảm bảo tín dụng.

Loại đại biểu

help_outlineLưu tối đa $300.00 khi bạn đặt vé trước 4 Oct

Giá đặt vé cơ bản

Asia International Coffee Conference/Hội nghị Cà phê quốc tế châu Á

Lưu $300.00 khi bạn đặt vé trước 4 Oct

Upgrade your event experience

Pre event networking dinner/Networking Dinner - Giao lưu Tiệc tối trước Hội nghị

Giá của bạn

Số lượng
Tổng phụ
$0.00
Tổng số
$0.00