This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam

Le Duc Huy
General Director tại Simexco Daklak
Diễn giả

Phiên nghị sự

  • Đổi mới sáng tạo với Robusta: Sản xuất hạt cà phê đạt chất lượng và giá trị cao hơn

    11:35